Κεντρική σελίδα
Επάνω

Epipactis palustris

(LINNAEUS) CRANTZ, 1753

Ξεχωριστό μέλος του γένους Epipactis, με χαρακτηριστικό υποχείλιο, λευκό με πορφυρά φλεβίδια στα πλαϊνά του.  Φύεται σε άκρες ρεμάτων, βαλτότοπους και γενικά υγρές τοποθεσίες των βουνών της βόρειας Ελλάδας και ανθίζει το καλοκαίρι από Ιούνιο ως Αύγουστο.

horizontal rule

Distinct member of Epipactis genus, with characteristic hypochile, long, white with purple veins in its sides. It grows in marshes, stream banks and generally wet locations of high mountains of north Greece and flowers during summer (June-August).

1 Macedonia, Kastoria, Arrenes, Grammos mountain, 4-7-99, 1250m
2 Macedonia, Kastoria, Arrenes, Grammos mountain, 4-7-99, 1250m

Back to Orchids list

Greek orchids home